บทความใหม่

New Articles

ข่าวสาร / ประกาศ

News & Announcement

สารจากนายกสมาคม (วารสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 2)

สวัสดีท่านสมาชิกสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้สนใจทุกท่าน วารสาร electronic ของสมาคมฉบับนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาวิชาการด้านแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาประสาท วิทยาศาสตร์

ประกาศการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปแล้ว 3 รอบ...

การประชุมวิชาการประจำปี 2563 ครั้งที่ 22 North-Eastern Neuroscience Annual Scientific Meeting 2020

วันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมมอดินแดง และ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น