วารสาร

ข้อมูล 7 รายการ
PSA 841.500 ng/ml !
Letter to the Editor

PSA 841.500 ng/ml !

-

In TMJ’s 2019; 19(2): 444-445, I reported a series of progressively elevated PSA during the five-year follow-up period of an apparently healthy 73 years old business tycoon, and in 2020, October -December issue, pages 341, I reported the follow-up test showing further PSA rising to 60.170 ng/ml.

ตุลาคม - ธันวาคม 2565
Problems Persist
Letter to the Editor

Problems Persist

Somsak Tiamkao

Early in the pandemic of COVID-19, stroke, brain hemorrhage, psychosis, meningitis and a raft of central nervous system had been problems. The findings were based on patients who died, so it was hard to consider whether these conditions were triggered specifically by the SARS-CoV-2 or from results of a severe illness.

ตุลาคม - ธันวาคม 2565
Outdoor Mask Recommendation
Letter to the Editor

Outdoor Mask Recommendation

อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

เรียนบรรณาธิการวารสารประสาท วิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่องสวมหน้ากากอนามัยในช่วงการระบาด ของโรคโคโรนาร์ไวรัส-๑๙ (COVID-19) มีความ เห็นต่าง ฝ่ายหนึ่งแนะนำให้ผู้ป่วยเป็นฝ่าย สวมหน้ากากเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ...

ตุลาคม - ธันวาคม 2564
การเขียน PM แจ้งขนาด
Letter to the Editor

การเขียน PM แจ้งขนาด

กัมปนาท ภักดีกุล

เนื่องจากได้พบเห็นการเขียนอักษรย่อ (acronym) ของฝุ่นอนุภาค PM แจ้งขนาด ในวารสารและสิง่ พมิ พท์ างวชิ าการยงั ลกั ลัน่ กนั อยู่ 2 แบบ แบบหนึ่งเขียนแจ้งขนาดอนุภาคด้วย อักษรขนาดเดียวกันกับ PM เรียงกันบนบรรทัด เดียวกันเช่น PM10, PM2.5

มกราคม - มีนาคม 2564
การจราจรในกรุงเทพมหานคร
Letter to the Editor

การจราจรในกรุงเทพมหานคร

สมชัย บวรกิตติ

ผมสนใจเรื่องวิกฤติจราจรมานานแล้ว อาจเป็นเพราะต้องเดินทางบนถนนเป็นส่วนใหญ่ ทั้งโดยรถโดยสารและรถส่วนตัว ประกอบกับได้ รับประสบการณ์การจราจรบนถนนทั้งภายใน ประเทศไทยเองและในต่างประเทศหลายประเทศ คนอื่นๆ ก็คงมีประสบการณ์เช่นเดียวกัน...

ตุลาคม - ธันวาคม 2563
เรื่องน่าสนใจของพาราควอต
Letter to the Editor

เรื่องน่าสนใจของพาราควอต

สุรจิต สุนทรธรรม

ผมอ่านบทความเรื่องพาราควอตไม่น่ากลัว ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมชัย บวรกิตติ ที่ลงพิมพ์อยู่ในวารสารประสาทวิทยา ศาสตร์ฯ ฉบับเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 หน้า 83-84 ที่อ้างบทความของ Satariya Trakulsrichai และคณะเรื่อง Clinical outcome of paraquat poisoning during pregnancy ในวารสาร Clinical Toxicology พ.ศ. 2562 ผมพบว่ายังมีรายละเอียดทางด้านพิษวิทยา น่าสนใจอีกมาก...

เมษายน - มิถุนายน 2563
ปัจจัยเสี่ยงโรคพาร์กินสัน
Letter to the Editor

ปัจจัยเสี่ยงโรคพาร์กินสัน

ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร

บทความเรื่องพาราควอตไม่น่ากลัวในวารสาร ประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉบับที่ 4 เล่มที่ 14 พ.ศ. 2562 หน้า 83-85 ที่วิพากย์ รายงานการศึกษาของนักวิชาการไทย 3 ฉบับ ซึ่งดูว่ายังมีข้อมูลที่อาจใช้ต่อต้านสารกำจัดวัชพืช ยังไม่เพียงพอ จึงขอเสนอรายงานเพิ่มเติมอีกฉบับ ของ Bhidayasiri R, et al. เรื่อง A National Registry to Determine...

เมษายน - มิถุนายน 2563