วารสาร

ข้อมูล 1 รายการ
Can Generic Levetiracetam Be Used for Acute Repetitive Convulsive Seizure or Status Epilepticus? A Randomized Controlled Trial
Journal Reading

Can Generic Levetiracetam Be Used for Acute Repetitive Convulsive Seizure or Status Epilepticus? A Randomized Controlled Trial

สมศักดิ์ เทียมเก่า

ภาวะ Status Epilepticus (SE) และ Acute Repetitive Convulsive Seizure (ARCS) ถือเป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วย โรคลมชัก หรือผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่มีภาวะแทรกซ้อน ทางระบบประสาท ซึ่งผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการ รักษาอย่างเหมาะสมและเร่งด่วน เพื่อป้องกันความ เสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบประสาทอย่างถาวร (significant irreversible neuronal damage)

ตุลาคม - ธันวาคม 2562