วารสาร

ข้อมูล 6 รายการ
Biomarkers for Neurodegenerative Diseases
Recent Advance

Biomarkers for Neurodegenerative Diseases

Hai Ha Nguyen

Neurodegenerative diseases are a dominant etiology of cognitive decline in the elderly, and their prevalence is increasing in most countries. In 2015, around 50 million individuals globally reported having dementia, and this figure is predicted to increase to 131.5 million in 2050, which significantly raises the burden of disability, illness, and medical expenses...

ตุลาคม - ธันวาคม 2565
Insight BDNF Role on Pain Modulation
Recent Advance

Insight BDNF Role on Pain Modulation

สินธุพร มหารัญ, สุภาพร มัชฌิมะปุระ, สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์, จินตนาภรณ์ วัฒนธร, สุดารัตน์ สังฆะมณี

Brain derived neurothophic factor or BDNF เป็น neuromodulator ที่สำคัญใน กระบวนการถ่ายทอดความเจ็บปวด ซึ่งโดยทั่วไป แล้วการนำสัญญาณความเจ็บปวดไปสู่การแปลผล ที่สมองเริ่มต้นจากมีสิ่งเร้ามากระตุ้นตัวรับความ เจ็บปวด (nociceptor) ที่แทรกอยู่ตามเนื้อเยื่อ ต่างๆ ของร่างกาย

ตุลาคม - ธันวาคม 2564
มลภาวะทางอากาศกับโรคหลอดเลือดสมอง
Recent Advance

มลภาวะทางอากาศกับโรคหลอดเลือดสมอง

สมศักดิ์ เทียมเก่า, กรรณิการ์ คงบุญเกียรติ

โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) เป็นโรค ทางระบบประสาทที่พบบ่อย และส่งผลต่อ การดำรงชีวิต ก่อให้เกิดความพิการและเสียชีวิต เป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ปัจจัย เสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (non-communicable diseases: NCDs) เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน โลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง ภาวะอ้วน รวมถึง...

มกราคม - มีนาคม 2564
แนวทางการดูแลผู้ป่วย Hemorrhagic Stroke เขตสุขภาพที่ 7
Recent Advance

แนวทางการดูแลผู้ป่วย Hemorrhagic Stroke เขตสุขภาพที่ 7

พิชเยนทร์ ดวงทองพล

Hemorrhagic stroke คือ ภาวะเลือดออก ในสมองที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้มีสาเหตุจาก อุบัติเหตุ เป็นภาวะที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติโดยมี อุบัติการณ์เป็นอันดับ 2 ของโรคหลอดเลือดสมอง และพบว่าเป็นภาวะที่มีการพยากรณ์โรคค่อนข้าง แย่ เนื่องจากผู้ป่วยจะมีอัตราการตายร้อยละ 35-52 ใน 30 วันแรก และครึ่งหนึ่งเสียชีวิตภายใน 2 วันแรก

เมษายน - มิถุนายน 2563
ทำไม PM 2.5 ถึงมีผลเสียต่อหลายอวัยวะ
Recent Advance

ทำไม PM 2.5 ถึงมีผลเสียต่อหลายอวัยวะ

ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย

องค์การอนามัยโลกได้รายงานว่ามลพิษทาง อากาศอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผล กระทบต่อสุขภาพมากที่สุดในโลก1 จากการ ประเมินผลของโรคที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2016 พบว่า PM 2.5 ในอากาศภายนอกอาคาร เป็นปัจจัยเสี่ยง ของการเสียชีวิตอันดับที่ 5 ของโลก ซึ่งก่อให้เกิด การเสียชีวิตประมาณ 4.2 ล้านคน...

มกราคม - มีนาคม 2563
PM 2.5 มลภาวะทางอากาศกับโรคหลอดเลือดสมอง
Recent Advance

PM 2.5 มลภาวะทางอากาศกับโรคหลอดเลือดสมอง

กรรณิการ์ คงบุญเกียรติ, สมศักดิ์ เทียมเก่า

เป็นที่ทราบกันมานานว่ามลภาวะทางอากาศ มีผลกระทบต่อสุขภาพ แต่การตระหนักถึงผล ดังกล่าวยังมีไม่มาก จนในช่วงต้นปี พ.ศ. 2561 เกิดฝุ่น ปกคลุมในกรุงเทพมหานครและหลายพื้นที่ ในประเทศไทย จนทำให้เกิดความตื่นตระหนกต่อ อันตรายของฝุ่น PM 2.5 อย่างกว้างขวาง

ตุลาคม - ธันวาคม 2562