วารสาร

ข้อมูล 30 รายการ
สมาธิคลินิก รู้ใจ รู้กาย รู้ชีวิต
นานาสาระ

สมาธิคลินิก รู้ใจ รู้กาย รู้ชีวิต

พระโกวิท วิชชากโร

หลักธรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณที่ สำคัญ จิตรู้ ธาตุรู้ consciousness พลังงาน จิตรู้ พลังธรรมชาติพิเศษที่มีศักยภาพแฝงอยู่ภายใน จิตใจ ร่างกาย ชีวิตมนุษย์ ได้ถูกนำออกมาใช้ประโยชน์ พลัง ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี..

มกราคม - มีนาคม 2567
16 ปีแห่งหารพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง
นานาสาระ

16 ปีแห่งหารพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง

ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) เป็นโรคที่มี อันตรายต่อชีวิต และก่อให้เกิดภาวะพิการ การรักษา โรค stroke เป็น time sensitive กล่าวคือ ผลการ รักษาจะดีหรือไม่ดี จะมีภาวะแทรกซ้อนหรือไม่ขึ้นกับ เวลาหลังจากเริ่มมีอาการจนได้รับการรักษา (onset to treatment time หรือ onset to needle time) และ มีระยะเวลาในการรักษา (golden period) ตั้งแต่เริ่มมี อาการเพียง 270 นาที...

มกราคม - มีนาคม 2567
สารพันปัญหาการให้บริการที่ Emergency Room
นานาสาระ

สารพันปัญหาการให้บริการที่ Emergency Room

ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สารพันปัญหาของการให้บริการที่แผนก ER ของเกือบทุกโรงพยาบาลในประเทศไทย จากแผนก emergency room เป็น every thing room คือ ผู้ป่วยนอกเวลาราชการที่มารับบริการก็ถูกส่งมาที่แผนก ER หมด...

มกราคม - มีนาคม 2567
การลดภาระงานด้วยการรับยาต่อเนื่อง
นานาสาระ

การลดภาระงานด้วยการรับยาต่อเนื่อง

ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ปัจจุบันภาระงานของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐมีภาระงานที่มาก เพราะผู้ป่วยจำนวนมาก และภาวะขาดแคลนบุคลากร ทางการแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์ และพยาบาล มีการขึ้น ปฏิบัติงานต่อเนื่องเวรต่อเวร ไม่ได้นอนต่อเนื่องบางครั้ง 16-24 ชั่วโมง ส่งผลเสียต่อสุขภาพและประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน...

มกราคม - มีนาคม 2566
ผู้ป่วยแออัด รอนาน แก้ไขอย่างไร
นานาสาระ

ผู้ป่วยแออัด รอนาน แก้ไขอย่างไร

ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ปัญหาความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ของรัฐทั้งผู้ป่วยนอก (ตรวจแล้วกลับบ้าน) ผู้ป่วยใน (ผู้ ป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล) เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น จากความไม่สมดุลระหว่างจำนวนผู้ป่วย ภาระงานของ หมอ พยาบาล ทีมสุขภาพกับความพร้อมของทีมสขุ ภาพ โดยเฉพาะแพทย์ พยาบาลที่ไม่เพียงพอ ไม่พอเหมาะกับ จำนวนผู้ป่วย ภาระงานอื่นๆ ที่ต้องทำก็มีมากด้วย ไม่ใช่ เพียงแค่การรักษาพยาบาลเท่านั้น...

มกราคม - มีนาคม 2566
บัตรทองเพิ่มบริการ "เภสัชกรรมปฐมภูมิ"
นานาสาระ

บัตรทองเพิ่มบริการ "เภสัชกรรมปฐมภูมิ"

ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

เภสัชกรมีบทบาทในงานบริการเภสัชกรรมปฐม ภูมิ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ครอบคลุมในหลายด้าน ดังนี้ ระดับบุคคล คือการที่เภสัชกรให้การบริบาล ทางเภสัชกรรมแก่ประชาชนรายบุคคลเพื่อให้ประชาชน ที่ป่วยมีผลการรักษาตามเป้าหมาย ซึ่งครอบคลุมการ ดูแลผู้ป่วยโรคทั่วไปที่พบบ่อย โรคเรื้อรัง รวมถึงการสร้าง เสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนแต่ละรายด้วย...

มกราคม - มีนาคม 2566
ความในใจของแพทย์ พยาบาล
นานาสาระ

ความในใจของแพทย์ พยาบาล

ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ความอึดอัดไม่สบายใจนั้นมีผลเสียต่อคุณภาพ ชีวิตมากกว่าความไม่สบายกาย เหมือนสุภาษิตไทยที่ กล่าวไว้ว่า "คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก" ความรู้สึกแบบนี้ เกิดขึ้นกับแพทย์ พยาบาลมานานมากแล้ว แต่พวกเราถูก ฝึกมาให้มีความอดทน อดกลั้น และตั้งหน้าตั้งตาทำงาน ดูแลรักษาผู้ป่วยไปให้ดีที่สุด ไม่ให้พูดโต้ตอบ เพราะไม่มี อะไรดีขึ้น ยิ่งอธิบายมาก ก็จะถูกกล่าวหา ต่อว่า ว่าออก มาแก้ตัว ยิ่งในช่วงหลังมานี้ที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ มากขึ้น เราก็จะเห็นเรื่องที่แพทย์ พยาบาลถูกต่อว่ามาก ยิ่งขึ้น...

มกราคม - มีนาคม 2566
การรับการรักษาเบื้องต้นที่ร้านยาคุณภาพใกล้บ้าน
นานาสาระ

การรับการรักษาเบื้องต้นที่ร้านยาคุณภาพใกล้บ้าน

ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ตามที่ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เพิ่มการบริการให้ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์บัตรทองสามารถเข้า รับการรักษาเบื้องต้นที่มีภาวะหรือโรคเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 กลุ่มอาการ โดยการพบเภสัชกรที่ร้านยาคุณภาพใกล้ บ้านพร้อมรับยาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งการเพิ่มบริการนี้ หวังว่าจะเพิ่มความสะดวกของผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการ รักษาได้สะดวกยิ่งขึ้น แต่ก็มีประเด็นที่ต้องพิจารณาให้ รอบด้าน คือ...

มกราคม - มีนาคม 2566
การแก้ปัญหาชั่วโมงการทำงานเกินเกณฑ์ภาระงานที่ควรจะเป็น
นานาสาระ

การแก้ปัญหาชั่วโมงการทำงานเกินเกณฑ์ภาระงานที่ควรจะเป็น

ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ปัญหาชั่วโมงการทำงานของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์เกินเกณฑ์ภาระงานที่ควรจะ เป็น เช่น การทำงานต่อเนื่องติดต่อกันนานกว่า 30 ชั่วโมง ของแพทย์ หรือการขึ้นเวรเช้า บ่ายติดต่อกันของพยาบาล เนื่องจากการขาดแคลนของแพทย์ พยาบาล และภาระ งานที่มีจำนวนมาก ความต้องการของผู้ป่วยที่มีมากขึ้น และต้องใช้เวลานานมากขึ้นในการให้การรักษาผู้ป่วย แต่ละราย...

มกราคม - มีนาคม 2566
Task Shifting หรือ การมอบหมายงานตามความสามารถ
นานาสาระ

Task Shifting หรือ การมอบหมายงานตามความสามารถ

ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

การให้บริบาลในระบบการแพทย์ หรือระบบ สาธารณสุขของประเทศไทยนั้นมีปัญหาด้านขาดแคลน กำลังคน และการกระจายตัวของกำลังคนดังกล่าว โดย เฉพาะแพทย์ พยาบาล จึงมีการมอบหมายงานให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถในการทำงาน นั้นที่อาจไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง แต่สามารถ ทำงานนั้นทดแทนบุคลากรที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่นั้น โดยตรง

มกราคม - มีนาคม 2566