วารสาร

ข้อมูล 4 รายการ
ยากันชักเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ : รายงานกรณีศึกษาและทบทวนวรรณกรรม
Interesting Case

ยากันชักเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ : รายงานกรณีศึกษาและทบทวนวรรณกรรม

พลอยลาภ เลิศวิภาภัทร, วรัชญา เอื้อวัฒนะสกุล

ภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ (hyponatremia) คือ ภาวะที่มีการตรวจพบค่าความเข้มข้นของ โซเดียมในเลือดต่ำกว่า 135 มิลลิโมล/ลิตร เป็น ความผิดปกติของเกลือแร่ที่พบได้บ่อยที่สุดใน ผู้ป่วยที่มาตรวจในโรงพยาบาลถึงประมาณ ร้อยละ 15 ถึง 301 ภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ ดังกล่าว มีผลต่อความรุนแรง และอัตราการเกิดทุพพลภาพ และการเสียชีวิตในเวลาต่อมาได้ ดังนั้น จึงเป็นภาวะ ที่ควรตระหนักในการให้การวินิจฉัยและรักษา

เมษายน - มิถุนายน 2563
Topiramate-induced Nephrolithiasis
Interesting Case

Topiramate-induced Nephrolithiasis

เดียน่า กรีมี, วิกรม วรัญญูวงศ์

Topiramate เริ่มใช้ครั้งแรกในสหรัฐ อเมริกา ค.ศ. 1995 เป็นยาเสริม (adjunctive treatment) ในการรักษาโรคลมชักชนิดชักเฉพาะ ที่ (partial seizure) หรือ ลมชักที่มีผลต่อทุกส่วน ของสมอง (generalized seizure) และเมื่อ ค.ศ. 2004 ได้รับการยอมรับเป็นยาป้องกันอาการปวด ศีรษะไมเกรน ยานี้มีภาวะไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย คือ อาการทางระบบประสาท

มกราคม - มีนาคม 2563
รายงานผู้ป่วย Spinal Intramedullary Lipoma
Interesting Case

รายงานผู้ป่วย Spinal Intramedullary Lipoma

ธนา ทองก้อน, ดวงฤทัย กรพันธ์

ก้อนเนื้องอกไขมันเส้นประสาทไขสันหลัง (spinal intramedullary Iipoma) พบได้น้อยมาก ประมาณร้อยละ 1 ของเนื้องอกของไขสันหลัง ทุกชนิด และพบร้อยละ 2 ของเนื้องอกที่อยู่ภายใน โพรงไขสันหลัง ( intramedullary tumor) ส่วน ใหญ่พบร่วมกับภาวะความผิดปกติแต่กำเนิด ของประสาทไขสันหลังกับผิวหนัง (spinal dysraphism) ตำแหน่งที่พบบ่อยคอถึงช่วงอก cervical spine...

ตุลาคม - ธันวาคม 2562