วารสาร

ข้อมูล 7 รายการ
Obituary: Dr. Athasit Vejjajiva and I (1952-2023)
บทความพิเศษ

Obituary: Dr. Athasit Vejjajiva and I (1952-2023)

Emeritus Professor Dr. Somchai Bovornkitti

The passing of my friend Dr. Athasit Vejjajiva is a sad event indeed. Our friendship started in London on the morning of my arrival in the United Kingdom to further my studies. It was a very special day: Her Majesty Queen Elizabeth II was being coronated.

มกราคม - มีนาคม 2566
กิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย ของราชบัณฑิตยสภาในช่วง ๑๐๐ ปี*
บทความพิเศษ

กิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย ของราชบัณฑิตยสภาในช่วง ๑๐๐ ปี*

สมชัย บวรกิตติ

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๙ พระบาท สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ได้โปรด เกล้าฯสถาปนาราชบัณฑิตย์สภาให้ทำหน้าที่ราชการ ฝ่ายพลเรือน พัฒนาอำนาจหน้าที่ของกรรมการหอ พระสมุด ด้านวรรณคดี โบราณคดี และศิลปากร ดูแล พิพิธภัณฑสถาน โบราณสถานต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดี และให้วินิจฉัยคดีต่างๆในอำนาจของราชบัณฑิตย์สภา เมื่อมีรับสั่งส่งไปปรึกษา แล้วนำขึ้นกราบบังคมทูลฯ

มกราคม - มีนาคม 2566
14 ปี เส้นทางการเรียนรู้และพัฒนา Stroke Fast Track ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บทความพิเศษ

14 ปี เส้นทางการเรียนรู้และพัฒนา Stroke Fast Track ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

การพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง เขตสุขภาพที่ 7 ตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมานั้น ได้ มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมาย คือ เพิ่ม การเข้าถึงการรักษาทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เฉียบพลัน...

มกราคม - มีนาคม 2566
Vaccination Strategy for COVID-19
บทความพิเศษ

Vaccination Strategy for COVID-19

Sirirurg Songsivilai, Somchai Bovornkitti

The SARS-CoV-2 responsible for COVID-19 enters human cells by using its spike protein to bind to a cell surface receptor, ACE21. The receptor-binding domain of the spike protein consists of a specialized “head” region that mediates binding to ACE2.

ตุลาคม - ธันวาคม 2565
สู้โควิด-๑๙ คิดเอาเอง
บทความพิเศษ

สู้โควิด-๑๙ คิดเอาเอง

สมชัย บวรกิตติ

อุบัติการรายวันของโควิด-๑๙ ในประเทศไทยได้ลดลงเรื่อยๆ วันที่เขียนบทความนี้ อุบัติการลดเหลือ ๔,๐๐๐ กว่าๆ ผมว่าเกิดจากฝีมือประชาชน ไม่ใช่โดยวัคซีน...

เมษายน - มิถุนายน 2565
บุหรี่มีควันกับบุหรี่ไร้ควัน : บริบทต่าง ?
บทความพิเศษ

บุหรี่มีควันกับบุหรี่ไร้ควัน : บริบทต่าง ?

สมชัย บวรกิตติ

นิยามบุหรี่เป็นคำนาม หมายถึง ยาสูบที่ใช้ ใบตอง หรือกระดาษเป็นต้น มวนใบยาที่หั่นเป็นฝอย (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า ๖๘๐) จากประสบการณ์ผู้เขียนอายุร่วม ๑๐๐ แล้ว พบว่าประชาชนคนไทยสูบบุหรี่กันมานานอย่างน้อย ๑๐๐ ปีแล้ว...

เมษายน - มิถุนายน 2565
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดในภาคอีสานเขตสุขภาพที่ 7
บทความพิเศษ

แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดในภาคอีสานเขตสุขภาพที่ 7

กรรณิการ์ คงบุญเกียรติ,สมศักดิ์ เทียมเก่า

การดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมองชนิด ขาดเลือดเฉียบพลันในประเทศไทยมีการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง ในประเทศไทยได้มีการจัดทำ หนังสือแนวทางการรักษาโรคนี้สำหรับบุคลากร ทางการแพทย์มาหลายครั้ง...

ตุลาคม - ธันวาคม 2562