ติดต่อเรา


Address :
123 อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
(ชื่อผู้ติดต่อ/ประสานงาน : คุณวิราพร โพธิ์กลาง)
Call us :
Email :
:

General Enquiries

We'll get back to you in 1-2 business days.