การประเมินกระบวนการปฏิบัติและผลลัพธ์ การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ที่รับบริการในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

หน้าหลัก / วารสาร / วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 / การประเมินกระบวนการปฏิบัติและผลลัพธ์ การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ที่รับบริการในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 / เมษายน - มิถุนายน 2563 / 1203 Views