การให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อการหกล้มสูง : กรณีศึกษา 3 ราย

หน้าหลัก / วารสาร / วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 / การให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อการหกล้มสูง : กรณีศึกษา 3 ราย
ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 / เมษายน - มิถุนายน 2567 / 165 Views