วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1

North-Eastern Thai Journal of Neuroscience Volume 19 No. 1

หน้าหลัก / วารสาร / วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 / มกราคม - มีนาคม 2567 / 415 Views
Keywords/คำสำคัญ :
สารบัญ/Table of Contents
Topic Review
แนวทางการให้บริการผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ต่อการปรับตัวและการรักษา
ญาณิพิชย์ เพชรรามพะเนาว์, รณชัย คนบุญ, พรพรรณ โพธิไชยา, เสาวนีย์ ชูจันทร์
Topic Review
การดูแลรักษาโรคลมชัก : Made It’s Easy
ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
นานาสาระ
สารพันปัญหาการให้บริการที่ Emergency Room
ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
นานาสาระ
16 ปีแห่งหารพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง
ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
นานาสาระ
สมาธิคลินิก รู้ใจ รู้กาย รู้ชีวิต
พระโกวิท วิชชากโร