วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 18 ฉบับที่ 4

North-Eastern Thai Journal of Neuroscience Volume 18 No. 4

หน้าหลัก / วารสาร / วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 18 ฉบับที่ 4
ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 / ตุลาคม - ธันวาคม 2566 / 179 Views
Keywords/คำสำคัญ :
สารบัญ/Table of Contents
Topic Review
การใช้ Siponimod ในการรักษาโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
เอลียา ฟ้ามิตินนท์, พรธิญา รณรงค์