วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2

North-Eastern Thai Journal of Neuroscience Volume 18 No. 2

หน้าหลัก / วารสาร / วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2
ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 / เมษายน - มิถุนายน 2566 / 426 Views
Keywords/คำสำคัญ :
สารบัญ/Table of Contents
Original Article
การบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยในยุคปกติวิถีใหม่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
สินีนาฏ มุ่งมานิตย์มงคล, ภาสินี ก้านจักร, สมศักดิ์ เทียมเก่า, แสงจันทร์ นะจะคูณ
บทปกิณกะ
ความเหมือนที่แตกต่าง Differences in the Face of Similarities
สมชัย บวรกิตติ